Algemene informatie
Remonstranten Leeuwarden
» Algemene informatie

Welkom bij de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Via deze website kunt u op de hoogte komen en/of blijven van informatie en activiteiten  in en rond de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden.


Ook staan de data van kerkdiensten, gegevens van de predikant, kerkenraadsleden, Diaconale Commissie, activiteiten, de Waalse Kerk en vele andere zaken op deze site.


Waar herkent u ons aan?

DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP IS
EEN GELOOFSGEMEENSCHAP,
DIE
- GEWORTELD IN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS

EN GETROUW AAN HAAR BEGINSEL VAN VRIJHEID EN
VERDRAAGZAAMHEID -
GOD WIL EREN EN DIENEN


Eenheid in het nodige
Vrijheid in het onzekere

In alles de liefde


De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden telt ca 90 leden, vrienden en belangstellenden in de provincie Friesland.

Het werkgebied van de Gemeente strekt zich uit van Drachten tot Harlingen, van Veenwouden tot Lemmer, van de Waddenzee tot Stellingwerf.

De kerkdiensten worden regulier, iedere 2e en 4e zondag van de maand, gehouden (behalve in augustus) in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222,  8911 EG  te Leeuwarden. Soms wordt een dienst elders gehouden. Elke 4e zondag worden de diensten gehouden in samenwerking met
de Vereniging van Vrijzinnig Gelovigen (VVG) in Friesland en Leeuwarden/Huizum.


       Algemene informatie


Klik op een link


Actueel geloven

Beginselverklaring

Leden en vrienden

Belangstellenden

Doop

Belijdenis in het Nederlands en Yn it Frysk
Actueel geloven

Ruimte is een voor Remonstranten kenmerkend begrip. Ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en respect voor die van een ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven. Remonstranten proberen op de vragen van vandaag een reactie te geven die niet van gisteren is. Zij hebben een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in de maatschappij en de cultuur. Pasklare antwoorden hebben de Remonstranten niet. Zij aanvaarden dat er vragen zijn waarop eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden. Wel leggen de Remonstranten een verbinding tussen Bijbelse verhalen en de wereld van nu. Zij ontlenen er hun verwachting aan dat zich inzetten voor een samenleving, die gekenmerkt wordt door vrede, gerechtigheid en eerbied voor al wat leeft, zin heeft.

De Remonstranten vormen een open geloofsgemeenschap. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen, ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur. Er is geen vaste, voor iedereen bindende geloofsbelijdenis. In zaken van geloof zijn mensen, volgens de Remonstranten, aangewezen op hun eigen oordeel en verantwoordelijkheid en niet op gezag van anderen, De bijbel is voor Remonstranten een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid mogen worden getoetst op hun betekenis voor deze tijd. Dit leidt ertoe dat bij Remonstranten heel verschillende beelden bestaan van God en Jezus Christus.


Beginselverklaring

Van mensen, die zich op de een of andere manier willen verbinden met de Remonstrantse Broederschap, wordt dan ook niets meer gevraagd dan dat zij zich herkennen in haar beginselverklaring:
 “De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het  evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.”
Naast deze korte verklaring hebben de Remonstranten op enkele momenten in hun geschiedenis hun geloofsverwantschap in een belijdenis tot uiting gebracht (in 1621 en 1940). Dat geen enkele belijdenis een onweersprekelijk gezag bezit, is naar Remonstrants inzicht vanzelfsprekend. De bedoeling kan geen andere zijn dan “in voorzichtigheid en liefde de weg te wijzen en voor te lichten” (aldus het voorwoord van de belijdenis van 1641, aangehaald in 1940).
In deze geest en met deze bedoeling heeft het Convent van Remonstrantse predikanten in 2006 een nieuwe belijdenis opgesteld. De tekst van deze belijdenis staat op deze site, zowel in het Nederlands als in het Fries, te vinden onder
Beli(j)denis.Leden en vrienden

De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden is een open vrijzinnige geloofsgemeenschap met ruimte om een eigen weg te gaan in geloven en denken. Alleen en met elkaar. Naar binnen gericht in meditatie en gebed, met elkaar in gesprek en soms in stevig debat over ethische en sociale kwesties, en naar buiten toe in een eigen maatschappelijk en politiek engagement. De kerkdienst is voor veel leden en vrienden belangrijk naast de gesprekskringen en persoonlijke ontmoetingen. Overweegt u lid of vriend te worden, neemt u dan gerust contact op met de predikant.

Wie gemeentelid wordt, verbindt zich aan de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden en daarmee aan de Remonstrantse Broederschap. Wie vriend wordt, verbindt zich alleen aan de plaatselijke Gemeente, de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden dus. Voor leden en vrienden geldt eenzelfde financiële verantwoordelijkheid.


Belangstellenden

Belangstellenden zijn zij, die onze Gemeentebrief en andere post ontvangen zonder dat zij zich tot de leden of vrienden rekenen. Belangstellenden kunnen ook een persoonlijk gesprek aanvragen met de predikant en daarna besluiten vriend te worden, eventueel naast het lidmaatschap van een andere Christelijke kerk.


Doop

Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat de kinderen die gedoopt zijn bij onze Gemeente niet als lid c.q. vriend ingeschreven staan. Wij dopen in “de algemene kerk van Christus”. De dopelingen zijn dus niet remonstrants gedoopt, maar ze staan wel officieel vermeld in het doopregister.


Belijdenis in het Nederlands en Yn it Frysk

Zie: Beli(j)denis